Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Työsuhteen_päättäminen_henkilökohtaiset_syyt_1130x400

Työsopimuksen irtisanominen, työntekijästä johtuvat syyt

 

Työvelvoitteen laiminlyönnit näyttäytyvät yleensä työsopimuksessa sovittujen tehtävien suorittamatta jättämisenä, puutteellisena ammattitaitona ja aikaansaamattomuutena.

Yksittäisiä virheitä sattuu kaikille työntekijöille. Tämä on inhimillistä eikä tavallisesti vaikuta irtisanomisen harkintaan, ellei virhe ole ollut olennainen ja sen vaikutukset työnantajalle tuntuvia. Siihen, mitä seurauksia huolimattomuudesta aiheutuu, vaikuttavat työnantajan antamat ohjeet ja aikaisempi suhtautuminen niihin.

Koeaika mukaan työsopimukseen ja työntekijän vastuualueet selviksi

Käyttämällä koeaikaehtoa voidaan varmistua siitä, että työntekijän ammattitaito vastaa työnantajan etukäteisodotuksia. Joissakin tilanteissa työntekijän puutteellinen ammattitaito saattaa kuitenkin tulla ilmi vasta koeajan päättymisen jälkeen.

Työnantajan annettava varoitus ja harkittava uudelleensijoittamista 

Esimiehen tulisi välittömästi puuttua alisuoriutumiseen työnjohdollisin toimenpitein. Ennen kuin työsuhdetta lähdetään päättämään, on työntekijälle annettava varoitus. Työnantajan tulee joissakin tapauksissa myös harkita, olisiko työntekijälle tarjota irtisanomisen vaihtoehtona sellaista muuta työtä, joka olisi hänen kykyjensä mukaisessa suhteessa.

Irtisanomiseen vaikuttavat seikat

Irtisanomiseen vaaditaan asiallinen ja painava irtisanomisperuste. Kun kyseessä on työvelvoitteen laiminlyönti, kokonaisharkintaan vaikuttavat työntekijän rikkeen laatu, vakavuus, kesto ja toistuvuus sekä työntekijän asema ja työkokemus, hänen oma suhtautumisensa laiminlyöntiin ja aikaisemmin saatu varoitus. Toisaalta kokonaisharkintaan vaikuttavat myös työnantajan riskipiirissä olevat seikat, kuten työn luonne, työolosuhteet, yrityksen luonne, työnantajan tarjoama perehdytys, ohjaus ja koulutus sekä työnantajan asema.

Korkeammassa asemassa olevilla johtajilla on asemansa vuoksi suurempi vastuu työnsä tuloksista. Tulostavoitteiden saavuttamisen tulee kuitenkin kaikissa tilanteissa olla työntekijän vaikutusmahdollisuuksien piirissä eikä se saa siten olla riippuvainen mistään ulkopuolisesta seikasta, kuten kilpailutilanteen muuttumisesta.

Alisuoriutumisen tulee johtua työntekijästä

Alisuoriutumiseen ei ole saanut vaikuttaa puutteellinen ohjaus ja epäselvät vastuualueet. Työnantajan vastuulla on siten perehdyttää työntekijä asianmukaisesti työhönsä, tavoitteiden on oltava realistisia ja ohjeiden on oltava selkeät. Työnantajalla on työvelvoitteen laiminlyöntitapauksissa todistustaakka siitä, että hän on antanut työntekijälle riittävästi työkaluja työssä onnistumisen tueksi ohjeistamalla ja kouluttamalla työntekijää. Jos työntekijä ei tästä huolimatta suoriudu työtehtävistään, saattaa irtisanomiskynnys ylittyä.

Keskimääräistä huonompi ammattitaito ei riitä

Lähtökohtana voidaan pitää sitä, ettei keskimääräistä huonompi ammattitaito riitä päättämisperusteeksi, koska työnantajalla on katsottu olevan jonkinasteinen vastuu virherekrytoinneistaan. Työntekijältä ei siis voida edellyttää huippusuorituksia eivätkä pienet poikkeamat tavanomaisesta suoritustasosta riitä työntekijän työsuhteen päättämiseen.
Myöskään esimerkiksi pelkkä myytyjen tuotteiden lukumäärä ei välttämättä osoita alisuoriutumista, jos työn laatu on keskimäärin parempaa kuin työtovereilla ja varsinaisista myyntitavoitteista on jääty tästä syystä.

 

Lataa opas työsuhteen päättämisestä

New call-to-action