Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Nainen allekirjoittaa työsopimusta pöydän ääressa hihat käärittyinä

Oletko palkkaamassa työntekijää? Ota nämä asiat huomioon

 

Lainsäädännössä asetetaan määräyksiä niin työhönotolle kuin myös työsuhteen ehdoille. Alle on koottu työnantajalle laissa asetettuja velvoitteita, jotka tulee ottaa huomioon työntekijöiden rekrytoinnissa.

 

Mitä tarkoitetaan etuoikeutetuilla työntekijöillä?

Työnantajalla voi olla velvollisuus tarjota työtä jollekin jo työsuhteessa olevalle tai aikaisemmin irtisanotulle työntekijälle ennen uuden työntekijän palkkaamista. Työnantajan on tarjottava ensisijaisesti kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti lomautetuille työntekijöille heidän työsopimuksensa mukaista työtä. Vastaavasti työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaisille työntekijöille lisätyötä ennen kuin palkataan uusia työntekijöitä. Lisäksi työnantaja on velvollinen tarjoamaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanomilleen työntekijöille työtä laissa säädetyin edellytyksin tietyn ajanjakson kuluessa irtisanomisajan päättymisestä, jos työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä sinä aikana.

Perhevapaalta palaavalla työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Samoin jos työntekijä on lähtenyt suorittamaan asevelvollisuutta, hänellä on palvelusajan päätyttyä tai keskeydyttyä oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

Mitä tulee ottaa huomioon ilmoitusmenettelyssä ja työhönotossa?

Työnantajan tarkoituksena on tavoittaa avoimella työpaikkailmoituksella ne henkilöt, jotka sopisivat koulutukseltaan, osaamiseltaan, kokemukseltaan ja persoonaltaan yrityksen työntekijöiksi. Työpaikkaa ei saa kuitenkaan ilmoittaa vain joko naisten tai miesten haettavaksi, jollei tähän ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä tai jollei tämä perustu tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen.

Työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos hän työhön ottaessaan tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Syrjintä työhönottotilanteessa on kiellettyä myös raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella. Vastaavasti työhönotto voi olla syrjivää myös muutoin kuin sukupuolen perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Työnhakijoista ja työntekijöistä kerätään ja talletetaan henkilötietoja työhönoton yhteydessä ja työsuhteen aikana. Kerättävien tietojen tulee olla välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia. Työnantajan on aina pystyttävä perustelemaan, miksi kerätty tieto on työsuhteen kannalta tarpeellinen. Muita tietoja ei saa kerätä edes työntekijän suostumuksella. Ensisijaisesti tiedot on pyydettävä työntekijältä itseltään. Muualta kerättyihin tietoihin on aina oltava työntekijän suostumus poikkeuksia lukuun ottamatta.

Mitä työsuhteen ehdoissa tulee sopia?

Kun oikea henkilö löytyy avoimeen tehtävään, on edessä työsopimuksen tekeminen. Työnantaja on työsopimuslain mukaan velvollinen antamaan työtekijälle selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista kirjallisessa muodossa. Velvollisuus hoidetaan vaivattomasti, kun työntekijän kanssa tehdään kirjallinen työsopimus, jossa nämä kaikki laissa säädetyt keskeiset asiat sovitaan. Työsuhteen ehdot kannattaa kirjata sopimukseen tarkasti, mutta liikaa ei kannata rajata työnantajan työnjohto-oikeutta esimerkiksi työntekopaikan tai työtehtävien osalta. Selvityksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • työnantajan ja työntekijän koti- ja liikepaikka
 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika, sekä määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kyseessä on työsopimuslain mukainen sopimus pitkäaikaistyöttömän kanssa
 • koeaika
 • työntekopaikka tai selvitys periaatteista, joiden mukaan vaihtuva työskentelypaikka määräytyy
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus
 • palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • noudatettava työaika; työnantajan aloitteesta sovitun vaihtelevan työajan osalta lisäksi selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika
 • ulkomaantyö.

 

Poimi vinkit rekrytointiin ja palkkaukseen lataamalla rekrytointiopas alta.

                                       Lataa rekrytointiopas tästä

Lataa opas