Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Työnhakija saa iloisen puhelun

Rekrytointi käynnissä? – Vinkkejä työsopimuksen tekemiseen

 

Työsopimuksien tekeminen on monesti yrityksissä arkipäivää, mutta välillä on syytä palauttaa mieleen, mitä laissa säädetään työsuhteen ehdoista.

Työnantaja on työsopimuslain mukaan velvollinen antamaan työntekijälle työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisessa muodossa. Velvollisuus hoidetaan vaivattomasti, kun työntekijän kanssa tehdään kirjallinen työsopimus, jossa nämä kaikki laissa säädetyt keskeiset asiat sovitaan. Kun työsuhteen ehdoista sovitaan tarkasti, vältytään myöhemmin sopimuksen sisältöä koskevilta ongelmilta. Alle on koottu muutama vinkki työsuhteen ehdoista sopimiseen.

Osapuolet

Työsopimuksessa mainitaan työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka, joiden lisäksi työsopimukseen on järkevää kirjata myös työntekijän osoitetiedot palkanmaksua varten.

Alkamisajankohta

Työsopimukseen merkitään työnteon alkamispäivä, joka määrittää useimmat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, kuten oikeuden vuosilomaan ja palkanmaksuvelvollisuuden.

Työsopimuksen kesto

Työsopimuksen kesto merkitään joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Määräaikaisella työsopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, joka on sovittu päättyväksi jonain tiettynä päivänä tai jonka päättyminen on sidottu jonkun työn loppuun saattamiseen. Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Määräaikaisesta työsopimuksesta tulee ilmetä sen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta sekä määräaikaisuuden peruste.

Jos tarkoitus on tehdä määräaikainen työsopimus ilman perusteltua syytä pitkäaikaistyöttömän kanssa, on tämä mainittava.


Koeaika

Työsuhteen alkuun voidaan sopia koeajasta, jonka kuluessa kumpikin osapuoli voi purkaa työsuhteen työsopimuslain mukaisista päättymisperusteista riippumatta. Koeaikapurkua ei saa kuitenkaan tehdä epäasiallisilla tai syrjivillä syillä. Koeajan kesto on syytä kirjata tarkasti sopimukseen. Koeaika voi olla kestoltaan toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa pääsääntöisesti enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos yritys on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, saattaa koeajan pituus määräytyä suoraan pakottavasti sopimuksen perusteella.

Työntekopaikka

Työntekopaikaksi voidaan kirjata tietty paikka, tai jos tiettyä työntekopaikkaa ei ole, selvitys periaatteista, joiden mukaan työntekopaikka määräytyy. Työntekopaikka kannattaa kirjata riittävän väljästi työsopimukseen, jottei rajoiteta liikaa työnantajan työnjohto-oikeutta.

Työtehtävät

Työsopimuksessa sovitaan työntekijän pääasiallisista työtehtävistä. Myös työtehtävät kannattaa kirjata riittävän väljästi työsopimukseen. Sopimukseen on hyvä kirjata työntekijän titteli ja pääasialliset tehtävät sekä toteamus, että työntekijälle kuuluvat myös muut esimiehen kulloinkin määräämät tehtävät.

Työehtosopimus

Työsopimuksessa mainitaan noudatettava työehtosopimus tai jos sitä ei ole, todetaan, ettei työsuhteessa noudateta mitään työehtosopimusta. Useilta aloilta kuitenkin löytyy työehtosopimus, ja myös työnantajaliittoon itse kuulumaton työnantaja on velvollinen noudattamaan alan yleissitovaa työehtosopimusta.

Palkka

Työsopimuksessa sovitaan työntekijälle työstä maksettavasta palkasta. Palkasta on hyvä kirjata sen suuruus työsuhteen alussa sekä palkkalaji tai määräytymisen peruste.

Työaika

Työsopimukseen kirjataan noudatettava työaika. Työaikaa ei kannata kirjata liian yksityiskohtaisesti, ellei siihen ole nimenomaista syytä. Työaikalaki sääntelee työaikaa ja sen ylittämistä varsin tarkasti, joten osapuolten sopimismahdollisuudet ovat rajalliset.
Työnantajan aloitteesta tehdyn vaihtelevan työajan sopimuksen (ns. nollatuntisopimus) osalta selvityksestä tulee käydä työajan vaihteluvälin lisäksi ilmi, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta.

Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy joko lain tai työehtosopimuksen mukaan. Työsopimuksessa voidaan yleensä vain viitata lakiin tai työehtosopimukseen.

Irtisanomisaika

Irtisanomisaika määräytyy yleensä lain tai työehtosopimuksen mukaan. Irtisanomisajasta voidaan myös sopia tietyin rajoituksin (0-6 kk) laista poikkeavasti.

Ulkomaantyö

Ulkomaantyössä noudatettavat ehdot on sovittava kirjallisesti, jos työskentely ulkomailla on vähintään kuukauden mittainen. Työntekijälle on ilmoitettava ainakin työn kesto, rahapalkan valuutta, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontaisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Muut ehdot

Yllä on lueteltu pakolliset työsuhteen ehdot. Niiden lisäksi työsopimukseen on monesti tarpeen ottaa muitakin ehtoja, kuten esimerkiksi salassapito- ja kilpailukieltoehto.

Poimi vinkit rekrytointiin ja palkkaukseen lataamalla rekrytointiopas alta.

                                     Lataa rekrytointiopas tästä

Lataa opas