Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Katso neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden yhteystiedot tai jätä kysymys lomakkeella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOADING...
Liikesalaisuuslaki_1130x400

Liikesalaisuuslaki suojaa kriittisiä tietoja

 

Suomessa tuli vuonna 2018 voimaan liikesalaisuuslaki, joka perustuu pääosin EU:n liikesalaisuusdirektiiviin. Sen lisäksi liikesalaisuuksia koskevia säännöksiä sisältyy Suomessa useisiin muihin lakeihin, mm. rikoslakiin sekä työsopimuslakiin.

Usein yrityksillä on hallussaan sellaista tietoa, jonka he eivät haluaisi päätyvän kilpailijoille.Näiden tietojen salassa pysymisen kannalta esimerkiksi salassapitosopimuksilla sekä toimivalla henkilöstöpolitiikalla on tärkeä rooli, mutta tiedot saavat myös suhteellisen vahvaa suojaa suoraan Suomen lainsäädännön nojalla. Yrityksen on tärkeää tuntea lainsäädännön antama suoja sekä se, millaiset tiedot luokitellaan ylipäätänsä liikesalaisuuksiksi. Näin yritys pystyy suojaamaan liikesalaisuuksiaan mahdollisimman hyvin sekä välttämään samalla muiden hallussa olevien liikesalaisuuksien loukkaamisen.

 

Liikesalaisuuslain mukaan liikesalaisuus tarkoittaa tietoa

a) joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa. Liikesalaisuus ei kuitenkaan ole yksinoikeus - kaikki liikesalaisuutta hallitsevat yritykset voivat saada suojaa lainsäädännön nojalla.

b) jolla kohdassa a tarkoitetun ominaisuuden vuoksi on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa. Tiedolla on taloudellista arvoa esimerkiksi silloin, kun kyseisen tiedon ilmaiseminen, käyttäminen tai hankkiminen heikentää tiedon laillisen haltijan kilpailuasemaa markkinoilla. Vaatimus taloudellisesta arvosta ei edellytä sitä, että tietoa hyödynnetään.

c) jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suojaamiseksi. Toimenpiteet ja niiden laajuus tulee valita tapauskohtaisesti. Toimenpiteet voivat olla niin oikeudellisia (esimerkiksi salassapitosopimus), tietoteknisiä (esimerkiksi salaus) kuin myös fyysisiä keinoja (esimerkiksi tiedon säilyttäminen kassakaapissa).

 

Liikesalaisuuksia voivat olla siis esimerkiksi:

  • testitulokset
  • hinnoittelutiedot
  • markkinaselvitykset
  • tietokoneohjelman lähdekoodi
  • negatiivinen tieto, eli esimerkiksi tieto siitä, ettei jokin valmistusmenetelmä toimi

 

Yleensä kuitenkaan esimerkiksi työntekijän muistinvaraiset yrityskokemukset ovat ammattitaitoa, eivätkä liikesalaisuuksia.Liikesalaisuuslaissa määritellään sallitut ja kielletyt liikesalaisuuden hankinta-, käyttö- sekä ilmaisutavat. Mikäli liikesalaisuus hankitaan, sitä käytetään tai se ilmaistaan oikeudettomasti voi seuraamuksena olla esimerkiksi vahingonkorvaus tai jopa rikosoikeudellinen vastuu. Mahdolliset seuraamukset käydään tarkemmin läpi Helsingin seudun kauppakamarin liikesalaisuusoppaassa, jonka löydät tekstin lopusta.

 

Liikesalaisuuden hankkiminen

Liikesalaisuus on hankittu oikeudettomasti, mikäli se on esimerkiksi luvattomasti kopioitu, anastettu tai jos henkilö on liikesalaisuuden hankkiessaan tiennyt tai tämän olisi pitänyt tietää, että liikesalaisuus on saatu suoraan tai välillisesti siltä, joka on oikeudettomasti käyttänyt liikesalaisuutta tai ilmaissut sen.  Näin ollen myös yrityksen oman laadukkaaseen compliance-toimintaan on syytä panostaa loukkauksien välttämiseksi.

Liikesalaisuuslaissa on erikseen lueteltu sallitut liikesalaisuuden hankkimistavat. Liikesalaisuuden hankkiminen ei ole oikeudetonta, mikäli se tapahtuu esimerkiksi ns. käänteismallinnuksen avulla tai itsenäisesti keksimällä ja luomalla.

 

Liikesalaisuuden ilmaisu ja käyttäminen

Mikäli liikesalaisuus on hankittu oikeudettomasti, ei sitä saa käyttää eikä ilmaista oikeudettomasti. Vaikka liikesalaisuutta ei olisikaan hankittua oikeudettomasti, ei sitä silti saa käyttää tai ilmaista oikeudettomasti, mikäli tieto liikesalaisuudesta on saatu esimerkiksi toimitusjohtajana toimiessa tai luottamuksellisessa liikesuhteessa. Liikesalaisuuden ilmaiseminen voi kuitenkin olla sallittua myös eräiden poikkeuksien, kuten sananvapauden nojalla.

 

Tiedon suoja teknisenä ohjeena tai salassapitosopimuksen perusteella

Mikäli tieto ei saa suojaa liikesalaisuutena, voi tieto silti saada suojaa liikesalaisuuslain nojalla. Liikesalaisuuslaissa on suojattu myös tekniset ohjeet, joita voivat olla esimerkiksi mallit, reseptit sekä kaavat. Tekninen ohje saa suojaa liikesalaisuuslain nojalla silloin, kun se on luottamuksellisesti uskottu jollekulle työn tai tehtävän suorittamista varten tai muuten liiketarkoituksessa. Tekninen ohje ei saa myöskään olla yleisesti saatavilla.

Lainsäädännön lisäksi tietoja voidaan suojata myös salassapitosopimuksilla, joidenka avulla yrityksen tietoja voidaan suojata lainsäädännön takaamaa tasoa kattavammin. Salassapitosopimuksen tarpeellisuutta tulee arvioida tilanne- ja alakohtaisesti esimerkiksi liike- tai työsuhteessa.

Lataamalla liikesalaisuusoppaan alta voit tutustua tarkemmin siihen, miten Suomen lainsäädäntö suojaa liikesalaisuuksia ja miten voit itse toimia yrityksenne kannalta tärkeiden tietojen suojaamiseksi.

Lataa opas liikesalaisuuslaista

New call-to-action